AP Logo

Dotacje

Dwa główne źródła pozyskiwania dotacji na usługi szkoleniowo-doradcze to:

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) – są to środki krajowe, który są rozdysponowywane przez Powiatowe Urzędy Pracy,
 • Europejski Fundusz Szkoleniowy (EFS) – są to środki z Unii Europejskiej, które są rozdysponowywane przez operatorów działających w poszczególnych województwach.

Logo KFS

KFS, czyli Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy. Celem utworzenia KFS było zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki –  w ramach KFS nacisk położony jest głównie na dofinansowanie szkoleń zawodowych, studiów podyplomowych, a w mniejszym stopniu na  inne usługi rozwojowe pozwalające rozwijać kluczowe kompetencje. W przypadku tych dotacji  wniosek składany jest do Urzędu Pracy zgodnego z miejscem siedziby lub oddziału firmy. Szczegółowe zasady starania się o dofinansowanie określa każdy urząd.

Dotacje z KFS obejmują firmy, które zatrudniają przynajmniej jednego pracownika na umowę o pracę (większość urzędów respektuje nawet 1/16 czy ¼ etatu) – oznacza to, że z środków z KFS nie mogą skorzystać osoby samozatrudnione.

W zależności od wielkości firmy przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie do planowanych działań na poziomie od 80% do aż 100 %!

W przypadku mikro firm (czyli firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników) poziom dotacji wynosi 100%, pozostałe – większe firmy, otrzymują dotację 80% (20% to wkład własny przedsiębiorcy)1.

Szkolenia dotowane przez KFS możesz zrealizować tylko u firm szkoleniowych, które posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Kliknij tutaj i zobacz nasz aktualny wpis RIS.

1 https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy

Logo EFS

Jest to jeden z pięciu głównych funduszy, poprzez który Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy krajów członkowskich. Wśród głównych celów działania tego funduszu wymienia się:

 • wspieranie zatrudnienia,
 • poprawę warunków pracy,
 • wyrównanie szans dla wszystkich obywateli UE poszukujących pracy,
 • zwiększenie liczby miejsc pracy, zapobieganie bezrobociu,
 • zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników poprzez rozwój nowych umiejętności, kwalifikacji,
 • rozwój integracji społecznej, np. poprzez środki na szkolenia dla pracowników z niepełnosprawnościami, powyżej 50 roku życia, czy też z wykształceniem średnim2.

Szkolenia dotowane przez  EFS  możesz zrealizować tylko u firm szkoleniowych, które posiadają wpis do Bazy Usług Rozwojowych i certyfikat uprawniający do realizacji szkoleń w ramach dotacji.

Kliknij tutaj i zobacz nasz certyfikat uprawniający do prowadzenia szkoleń w ramach BUR.

Kliknij tutaj i zobacz naszą firmę w BUR.

 

2 https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=pl

Baza Usług Rozwojowych to administrowana przez PARP ogólnodostępna i bezpłatna platforma w której znajdują się oferty m.in. szkoleń, doradztwa, coachingu, mentoringu, usług o charakterze zawodowym. Swoją ofertę w BUR mogą zamieścić firmy i placówki które realizują swoje usługi komercyjnie, ale znajdziemy tu też wszystkie firmy, które posiadają certyfikację uprawniającą do realizacji usług rozwojowych dotowanych z Europejskiego Funduszu Szkoleniowego.

Baza Usług Rozwojowych pozwala na:

 • wyszukiwanie przez przedsiębiorców i osoby prywatne interesujących ich usług rozwojowych (szkolenia, coaching, mentoring, studia podyplomowe, itp.),
 • sprawdzenie informacji o firmie szkoleniowej realizującej daną usługę (np. oferta firmy szkoleniowej,  oceny przyznawane przez uczestników usług realizowanych przez daną firmę).

Kliknij tutaj i zobacz nasz certyfikat uprawniający do prowadzenia szkoleń w ramach BUR.

Kliknij tutaj i zobacz naszą firmę w BUR.

Logo PARP

PARP (Państwowa Agencja Rozwoju Regionalnego) jest odpowiedzialna za realizację  programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej.

PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Zgodnie z zasadą „Think Small First” – „MSP przede wszystkim” wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MSP4.


4 https://www.parp.gov.pl/component/parpabout/

Operator to instytucja, która w przypadku dotacji pochodzących z Unii Europejskiej realizuje podmiotowy system finansowania w danym województwie lub subregionie.
Główne zadania operatora to:

 • weryfikowanie formalne odbiorców wsparcia dla kursów dofinansowanych,
 • prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych w regionie,
 • wystawianie odbiorcy wsparcia zaświadczenia o udzielonej pomocy, w kwocie odpowiadającej kosztowi usługi rozwojowej,
 • rozliczenie z odbiorcą wsparcia uzyskanego w postaci dotacji.

Zasady działania i warunki pozyskania dotacji są bardzo zróżnicowane i zależne od:

 • województwa, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza/znajduje się siedziba firmy starającej się o dotacje,
 • projektów unijnych, które są aktualnie dostępne w danym województwie/subregionie,
 • operatora, który jest odpowiedzialny za realizację poszczególnych projektów w danym województwie/subregionie.

Chcesz dowiedzieć się, jak wygląda kwestia pozyskania dotacji w przypadku Twojej firmy? 

Wypełnij nasz formularz kontaktowy: link do ankiety wstępnej do pozyskania dotacji.

Sprawdzimy dostępne dla Ciebie opcje i oddzwonimy przedstawić szczegóły. 😊

W przypadku dotacji z Unii Europejskiej istnieją trzy  możliwe sposoby ich rozliczenia (są one zależne od województwa i operatora, a także regulaminu konkretnego projektu unijnego w którym bierze udział przedsiębiorca).

 • BONY – przedsiębiorca wykupuje bony u operatora pokrywając jedynie wkład własny, a następnie po otrzymaniu przysługujących mu bonów opłaca nimi usługi szkoleniowo-doradcze realizowane przez firmę szkoleniową,
 • SYSTEM KONT PRZEDPŁACONYCH – przedsiębiorca otrzymuje przypisane mu indywidulane konto, na które wpłaca jedynie wkład własny, a operator dopłaca na to konto pozostałą część kwoty która przysługuje przedsiębiorcy w ramach dofinansowania. Po wykonaniu usługi szkoleniowo-doradczej firma szkoleniowa otrzymuje wynagrodzenie za wykonaną usługę z tego konta.
 • REFUNDACJA – przedsiębiorca składa wniosek o przyznanie dotacji. W przypadku pozytywnej decyzji przedsiębiorca uczestniczy w usłudze szkoleniowo-doradczej, za którą płaci sam, a następnie otrzymuje zwrot poniesionych wydatków w ramach przysługujących mu limitów dofinansowania.

Minimalna wartość dotacji z EFS to 50%, jednak w większości przypadków dotacje sięgają 80% – 95%.

 • Z dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą skorzystać firmy zatrudniające przynajmniej jednego pracownika na umowę o pracę (nie musi być to pełen etat) oraz firmy zatrudniające więcej pracowników. Z dotacji z KFS nie skorzystają samozatrudnieni (jednoosobowe działalności gospodarcze, które nikogo nie zatrudniają).Środki z KFS są w głównej mierze dedykowane na szkolenia zawodowe, a w drugim kroku na pozostałe szkolenia rozwojowe.
 • Z dotacji z EFS mogą skorzystać samozatrudnieni oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, czyli takie które zatrudniają nie więcej niż 250 pracowników i osiągają obroty nie większe niż 50 mln euro. W przypadku niektórych programów uwzględniani są nie tylko pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, ale również pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie i umowę o dzieło. Pozyskaną dotację można wykorzystać na usługi rozwojowe realizowane przez firmę szkoleniowo-doradczą lub placówkę posiadającą wpis do BUR uprawniający do realizacji szkoleń dotowanych.

 

Szczegółowa tematyka usług rozwojowych w których może wziąć udział przedsiębiorca i jego pracownicy jest zależna od zasad działania poszczególnych projektów w poszczególnych województwach.

Warto pamiętać, że w przypadku usług rozwojowych finansowanych z dotacji ich tematyka powinna być powiązana z celami rozwojowymi firmy, tak aby przyczyniały się one do realizacji celów biznesowych czy też podniesienia kompetencji, zdobycia kwalifikacji czy nowych umiejętności pracowników firmy. Z dotacji nie można sfinansować szkoleń obowiązkowych takich jak np. szkolenie BHP.

Chcesz sprawdzić, czy możesz skorzystać z dotacji i na co możesz ją przeznaczyć? 

Wypełnij nasz formularz kontaktowy: link do ankiety wstępnej do pozyskania dotacji.

Sprawdzimy dostępne dla Ciebie opcje i oddzwonimy przedstawić szczegóły 😊

Kwota pozyskiwanej dotacji oraz jej poziom są zależne od:

 • rodzaju projektu, który jest dostępny w danym województwie, dla danego przedsiębiorstwa (i zapisów regulaminu tego projektu),
 • ilości zatrudnionych w firmie pracowników – im większa liczba pracowników, tym o większą pulę środków może starać się firma,
 • dodatkowych kryteriów zawartych w regulaminie danego projektu, np.: większy próg dotacji dla firm, które posiadają siedzibę w mieście tracącym funkcje społeczno-gospodarcze, czy też zatrudniających osoby z niepełnosprawnością, osoby powyżej 50 roku życia czy też posiadające średnie wykształcenie,
 • zainteresowania jakim cieszy się dany projekt wśród przedsiębiorców w danym województwie/przy danym naborze.

 

W przypadku KSF poziom możliwej do uzyskania dotacji to od 100% do 80%.

W przypadku środków z EFS w większości firm poziom dotacji to 80% – 95%, minimalny poziom dotacji to 50%.

Jak już wspominaliśmy wcześniej zasady pozyskania dotacji są zależne od źródła pozyskania dotacji (KFS, UE), województwa w którym działa firma starająca się o dotację oraz dostępnych w tym województwie projektów.

Z naszej strony pomoc w pozyskaniu dotacji wygląda następująco:

1) W pierwszym kroku poprosimy Cię o podanie NIP-u firmy oraz liczby pracowników, których zatrudniasz, a także krótkie przedstawienie Twoich potrzeb rozwojowych – dzięki temu zweryfikujemy, jakie projekty dotacyjne  są dla Ciebie dostępne. Tu znajdziesz naszą ankietę rekrutacyjną: link do ankiety wstępnej do pozyskania dotacji.

2) W ciągu 3 dni roboczych skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby przedstawić możliwe opcje pozyskania dotacji oraz wszystkie najważniejsze kwestie z tym związane.

3) Prześlemy maila z podsumowaniem najważniejszych informacji oraz poprosimy o dostarczenie informacji potrzebnych do przygotowania dokumentacji dotacyjnej.

4) Na etapie pracy nad dokumentacją dotacyjną będziesz w kontakcie z naszym specjalistą od pisania wniosków, który w razie potrzeby doradzi najkorzystniejsze dla Ciebie opcje, odpowie na wszystkie pytania, a także udzieli instrukcji co do wypełnienia dokumentacji oraz złożenia wniosku. Dodatkowo na tym etapie będziemy również doprecyzowywali tematykę szkoleń/usług doradczych.

5) Po złożeniu wniosku będziemy z Tobą w stałym kontakcie, aby monitorować cały proces, a po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji pomożemy w podpisaniu umowy dotacyjnej.

6) Po odbyciu szkolenia/usługi doradczej pomożemy w przygotowaniu dokumentacji potrzebnej do rozliczenia dotacji oraz będziemy monitorować proces rozliczenia dotacji.

Aktualnie realizujemy m.in. takie projekty dotacyjne jak:

 • Szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 • Akademia Menadżera, 
 • Bony Sukcesu, 
 • Bony Rozwojowe, 
 • M-bony Plus, 
 • Netbon, 
 • Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy, 
 • Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji dla subregionu tarnowskiego, 
 • Sądeckie Bony Szkoleniowe, 
 • Kompetencje Sektorowe. 
 
 

To ile czasu upłynie od złożenia wniosku do podpisania umowy dotacyjnej  i rozpoczęcia usługi rozwojowej zależy od:

 • zapisów zawartych w regulaminie poszczególnych projektów,
 • ilości wniosków złożonym w danym naborze, dostępnej puli środków i czasu potrzebnego operatorowi na rozpatrzenie złożonych wniosków.

 

Średnio czas oczekiwania pomiędzy złożeniem wniosku, a rozpoczęciem działań rozwojowych to od 3 tygodni do 3 miesięcy.

Korzystając z usług rozwojowych w ramach dotacji Ty i Twoja firma zyskujecie:

 • wsparcie specjalistów w realizacji celów rozwojowych przedsiębiorstwa,
 • podniesienie kompetencji pracowników – wiedza i umiejętności potrzebne pracownikom w codziennym wykonywaniu obowiązków,
 • narzędzie do pozafinansowej motywacji pracowników oraz zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

 

Dzięki dotacjom szkolenia i usługi doradcze dostępne wcześniej jedynie dla dużych firm i korporacji są teraz dostępne dla każdego – nawet prowadzącego indywidualną działalność przedsiębiorcy.

Obecnie w głównej mierze skupiamy się na pozyskiwaniu dotacji na usługi szkoleniowo-doradcze, ale współpracujemy również z specjalistami pozyskującymi dotacje na START oraz pożyczki płynnościowe.

Napisz do nas i daj znać czego potrzebujesz – wspólnie zastanowimy się, jak najlepiej zrealizować Twoje cele. 😊

W większości przypadków przedsiębiorcy mogą wziąć udział w kilku projektach dotacyjnych. Na etapie analizy potrzeb rozwojowych  nasz specjalista przedstawi wszystkie dostępne dla Twojej firmy rozwiązania i  podpowie, jakie projekty oraz w jakiej kolejności będzie najkorzystniej dla Ciebie zrealizować.

Oczywiście ostateczna decyzja należy w tej kwestii do Ciebie. 😊

Realizacja usług szkoleniowo-doradczych

SZKOLENIE OTWARTE:

 • W szkoleniach otwartych biorą udział osoby prywatne oraz pracownicy różnego rodzaju firm i instytucji zainteresowani danym tematem szkolenia oraz rozwojem określonych kompetencji i umiejętności.
 • Dzięki temu, że uczestnicy wywodzą się z różnych branż i firm, udział w szkoleniu otwartym pozwala nie tylko na zdobycie określonej wiedzy i umiejętności uwzględnionych w programie szkolenia, ale dodatkowo na wzajemną wymianę informacji, pomysłów, inspiracji oraz nawiązanie nowych kontaktów biznesowych.
 • Szkolenia otwarte są realizowane w formie online (platforma zoom) oraz stacjonarnie (sale szkoleniowe w biurach coworkingowych/hotelach w miastach na terenie całej Polski).
 • W przypadku szkolenia stacjonarnego szczegółowe informacje co do miejsca jego realizacji są podawane 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów w kameralnych grupach liczących do max. 10 osób.
 • Szkolenia otwarte odbywają się zgodnie z kalendarzem szkoleń otwartych (minimalna liczba uczestników szkolenia do 3 osoby). W przypadku mniejszej liczby chętnych na dany termin i temat szkolenia

 

Zapraszamy na nasze szkolenia otwarte:

 • osoby prywatne, pracowników firm i instytucji,
 • osoby zainteresowane rozwojem, które są otwarte na wzajemną wymianę wiedzy, doświadczeń, poszukują nowych inspiracji, pomysłów i motywacji do działania, a także nowych kontaktów biznesowych.

 

W przypadku chęci zapisania na szkolenie powyżej 4 i więcej osób z firmy rekomendujemy skorzystanie z opcji szkolenia zamkniętego.

 

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:

 • Szkolenie zamknięte jest realizowane dla wybranej grupy osób (najczęściej jest to grupa pracowników zatrudnionych w jednej firmie lub instytucji). Tą formę szkoleń rekomendujemy dla firm/instytucji chcących przeszkolić 4 i więcej pracowników. Po przeprowadzeniu bezpłatnej diagnozy potrzeb przedsiębiorstwa przygotujemy indywidualny plan szkoleniowo-doradczy dla Państwa firmy. Dodatkowo możliwe są tu indywidualne ustalenia co do kwestii organizacyjno-logistycznych.
 • W celu przygotowania indywidualnego planu szkoleniowo-doradczego przeprowadzamy analizę potrzeb szkoleniowych  przedsiębiorstwa. Analiza ta może obejmować: wywiad telefoniczny z właścicielem firmy/osobą zlecającą przeprowadzenie szkolenia, ankiety diagnostyczne dla uczestników szkolenia, rozmowy z managerami poszczególnych działów, superwizje w siedzibie firmy. Na podstawie zdobytej wiedzy doprecyzowujemy zakres tematyczny usług szkoleniowo-doradczych oraz sposób i formę przekazania wiedzy, a także przygotowujemy plan rozwoju dla firmy/instytucji.
 • Usługi szkoleniowo-doradcze możemy zrealizować stacjonarnie w siedzibie firmy lub poza nią w dogodnej dla uczestników szkolenia lokalizacji (hotel, biuro coworkingowe) bądź też w formie online.
 • Na państwa życzenie możemy zorganizować również:
  – atrakcje pozaszkoleniowe, działania integracyjne dla pracowników,
  – nocleg,
  – posiłki/catering,
  – dojazd.

 

Zapraszamy na nasze szkolenia zamknięte: 

 • firmy i instytucje które są zainteresowane przeszkoleniem określonych grup pracowniczych,
 • firmy i instytucje zainteresowane zrealizowaniem szytych na miarę projektów szkoleniowych w których program szkolenia jest indywidualnie dopasowany do potrzeb i celów danego przedsiębiorstwa/instytucji.
 • Szkolenia online realizujemy w formie szkoleń otwartych oraz szkoleń zamkniętych (dedykowanych dla określonych grup uczestników, np. pracowników firmy czy instytucji).
 • W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów szkoleniowych o możliwości realizacji szkolenia w formie online decyduje jego tematyka oraz specyfika – część szkoleń realizujemy tylko w trybie stacjonarnym.
 • Szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym (trener na bieżąco pracuje z uczestnikami szkolenia) za pomocą platformy zoom. Grupy w których realizowane są szkolenia liczą maksymalnie 4 osoby, dzięki czemu możliwe jest wzajemna interakcja zarówno na linii:  trener prowadzący – uczestnicy, jak i pomiędzy samymi uczestnikami szkolenia. W przypadku kilkudniowych szkoleń online uczestnicy otrzymują zadania rozwojowe, które są do zrealizowania pomiędzy poszczególnymi dniami szkoleniowymi.
 • Uczestnicy szkolenia na 5 dni przed jego rozpoczęciem otrzymują link do pokoju szkoleniowego.
 • Rekomendujemy, by udział w szkoleniu odbywał się za pośrednictwem komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu lub telewizora połączonego z Internetem – rekomendowana prędkość Internetu to: 3/1,5 MB na sekundę. Niezbędne oprogramowanie umożliwiające uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów to: Google Chrome, Mozilla Firefox.

 

Szkolenia odbywają się przy włączonej kamerze oraz mikrofonie, w celu uniknięcia pogłosu zalecamy używanie słuchawek.

W trakcie szkolenia rekomendujemy pobyt w odosobnionym miejscu, wyciszenie telefonu oraz wyłączenie się z czynności zawodowo-prywatnych.

UWAGA! W przypadku szkoleń które są finansowane z dotacji z UE  szkolenia online są realizowane zgodnie z wytycznymi projektu w ramach którego pozyskana została dotacja (konieczność rejestracji szkolenia, generowanie raportów zalogowań, itp.).

Główne zalety szkoleń online dla ich uczestników:

 • możliwość udziału w szkoleniu z dowolnego miejsca (zacisze domowe, miejsce pracy, wyjazd wakacyjny itp.),
 • oszczędność czasu (np. przeznaczanego na dojazd),
 • oszczędność pieniędzy (cena szkolenia pomniejszona o koszty cateringu, brak kosztów dojazdu czy noclegu),
 • możliwość realizacji usługi bez względu na sytuacje związane z pandemią (kwarantanna, izolacja).

W naszej ofercie posiadamy szkolenia z takich obszarów jak: umiejętności osobiste, sprzedaż i obsługa klienta, zarządzanie zespołem i szkolenia menadżerskie, rekrutacja i HR, marketing i social media, prowadzenie biznesu, szkolenia informatyczne, szkolenie specjalistyczne dedykowane dla wybranych branż.

Tematy i programy najbliższych szkoleń znajdziesz tutaj link do kalendarza.

Jeśli nie znalazłeś tutaj interesującego Cię tematu szkolenia, zapraszamy do kontaktu i indywidualnej rozmowy! link do formularza kontaktowego

Metody i narzędzia szkoleniowe są zależne od tematu i specyfiki danego szkolenia,   jego formy (szkolenie stacjonarne, szkolenie online), a także dopasowywane przez trenera prowadzącego do potrzeb danej grupy szkoleniowej.

W celu aktywizacji grupy szkoleniowej nasi trenerzy wykorzystują takie metody i narzędzia jak:

 • wykład/prezentacja
 • moderowane dyskusje
 • ćwiczenia
 • testy
 • autoanaliza
 • praca indywidualna
 • praca w parach/grupach
 • burza mózgów
 • case study
 • gry szkoleniowe
 • quizy
 • analiza filmu
 • scenki – odgrywanie ról/symulacje
 • ćwiczenia z kamerą
 • superwizja
 • zadania rozwojowe do wykonania pomiędzy poszczególnymi dniami szkoleniowymi.
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • raport poszkoleniowy (w przypadku szkoleń dla grupy pracowników) lub raport z indywidualną rekomendacją rozwojową (w przypadku szkolenia dla osoby prywatnej) – raporty zawierają podsumowanie dotyczące mocnych stron i elementów do wzmocnienia, analizę zasobów grupowych, rekomendacje co do dalszych kierunków działań),
 • dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku dedykowanej dla uczestników danego szkolenia – w ramach grupy uczestnicy mają możliwość przez miesiąc po zakończeniu szkolenia pozostawać we wzajemnym kontakcie i uzyskiwać wsparcie merytoryczne trenera,
 • udział w programie lojalnościowym, który pozwala na udział w kolejnych szkoleniach i usługach doradczych na atrakcyjnych warunkach,
 • indywidualny opiekun szkolenia.

 

UWAGA! W przypadku otwartych szkoleń stacjonarnych w cenę wliczony jest catering (obiad + słone i słodkie przekąski oraz napoje (soki, woda, kawa, herbata), a także sala szkoleniowa.

W przypadku zamkniętych szkoleń stacjonarnych kwestie cateringu i miejsca realizacji szkolenia są doprecyzowane indywidualnie i uwzględniane w wycenie szkolenia. Jesteś zainteresowany indywidualną wyceną?

Skorzystaj z naszego FORMULARZA ZAMÓWIENIA – odpowiedz na zawarte w nim pytania, a my przygotujemy dla Ciebie rozwiązanie szyte na miarę Twoich potrzeb.

Tak, w przypadku korzystania z naszych usług szkoleniowo-doradczych otrzymasz fakturę.

Aktualnie możemy przyznać rabat indywidualnie, na podstawie wielkości zamówienia.

W celu omówienia otrzymania rabatu zapraszamy do kontaktu. 🙂

Tak, istnieje możliwość skorzystania z naszych usług szkoleniowo-rozwojowych w ramach dotacji. Najczęściej są to dotacje z EFS i KFS. (może tu być podlinkowanie do opisu EFS i KFS), które mogą wynieść nawet do 100% wartości szkolenia.

Możliwość skorzystania z dotacji jest zależna od dostępnych projektów dotacyjnych oraz regionu w którym zarejestrowana jest siedziba firmy.  Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w zakładce: DOTACJE.

Jesteś zainteresowany możliwością pozyskania dotacji?

Wypełnij nasz formularz:

 • ANKIETA WSTĘPNA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI
 • ANKIETA BADANIA POTRZEB SZKOLENIOWYCH DLA KLIENTA BIZNESOWEGO.

Szkolenie:

Szkolenie to forma nauki, która jest ukierunkowana na realizowanie określonych celów i posiada ustalony wcześniej plan. Celem szkolenia jest zdobycie oraz rozwój umiejętności, kompetencji, wiedzy, a także zmiana wybranych postaw. Szkolenia odbywają się najczęściej w formie zajęć grupowych, prowadzonych przez trenera, który nie tylko przekazuje wiedzę, ale również angażuje uczestników szkolenia do aktywności poprzez stosowanie zróżnicowanych metod i narzędzi szkoleniowych, a także stwarza przestrzeń do dyskusji, samodzielnego poszukiwania rozwiązań oraz wzajemnej wymiany pomysłów.

 

Doradztwo/konsultacje biznesowe:

Usługa doradcza to działanie rozwojowe, ukierunkowane na dokonanie szybkiej analizy sytuacji, zdiagnozowanie obszarów i działań wymagających poprawy oraz zaplanowaniem i wdrożenie skutecznych rozwiązań. Osoba realizująca doradztwo/konsultacje biznesowe to specjalista, który posiada ekspercką wiedzę w danej dziedzinie i jest w stanie szybko podpowiedzieć gotowe rozwiązania, które przełożą się na wzrost efektywności firmy, usprawnienie procesów czy podniesienie określonych wskaźników biznesowych. Doradztwo może być prowadzone w formule 1:1 lub w grupie – w takim wypadku uczestnikiem doradztwa są najczęściej pracownicy jednej firmy lub kilku współpracujących ze sobą firm.

 

Coaching:

Coaching jest działaniem rozwojowym w trakcie którego coach wspiera uczestnika w wybranych obszarach życia zawodowego czy prywatnego: odbywa się to zwykle poprzez wyznaczanie celów, określanie posiadanych zasobów i możliwości ich jak najlepszego wykorzystania, a także motywowaniu do podejmowania konkretnych działań służących realizacji założonych celów. Głównym metodami wykorzystywanymi w trakcie sesji coachingowych jest zadawanie pytań oraz stosowanie narzędzi coachingowych, które pomagają uczestnikowi sesji w samodzielnym odnajdywaniu rozwiązań. Coach unika bowiem dawania gotowych rozwiązań.

Udział w sesjach coachingowych pozwala  m.in. na: analizę obecnej sytuacji i spojrzenie na nią z innej perspektywy, określenie celów oraz wskaźników ich realizacji, odnalezienie nowych możliwości działania, diagnozę posiadanych zasobów oraz możliwości ich wykorzystania/rozwoju, wzmocnienie motywacji i pewności siebie, zaplanowanie ścieżki rozwoju/zmian w określonym obszarze życia, pracę z ograniczającymi przekonaniami.

Follow-up to działania uzupełniające realizowane po zakończeniu szkolenia, które mają na celu  utrwalenie zdobytej wiedzy oraz wzmocnienie efektów szkolenia. Działania te pozwalają na:

 • otrzymanie dodatkowych wskazówek oraz wsparcia poszkoleniowego od trenera  prowadzącego usługę rozwojową,
 • utrwalenie wiedzy, trening umiejętności nabytych podczas usług szkoleniowo-doradczych,
 • utrzymanie motywacji do wdrażania rozwiązań wypracowanych w trakcie szkolenia/doradztwa.

 

Głównym narzędziem follow up jest  dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku dedykowanej dla uczestników danego szkolenia – w ramach grupy uczestnicy mają możliwość przez miesiąc po zakończeniu szkolenia pozostawać we wzajemnym kontakcie i uzyskiwać wsparcie merytoryczne trenera.

Dodatkowo w zależności od potrzeb grupy szkoleniowej, specyfiki branży w której pracują szkoleni pracownicy i tematyki szkolenia wykorzystujemy takie narzędzia jak:

 • konsultacje mailowe, telefoniczne, skype/zoom,
 • dodatkowe zadania rozwojowe,
 • udział w grupach mastermind,
 • usługa Tajemniczego Klienta,
 • dodatkowe sesje coachingowe,
 • rozmowy symulowane/analizy nagrań rozmów z klientami.

 

W przypadku szkoleń zamkniętych działania follow up są planowane na etapie tworzenia programu rozwojowego dla danej firmy i uwzględniane w indywidualnej wycenie szkolenia.

W niektórych sytuacjach działania follow up mogą zostać również zaplanowane i wdrożone po zakończeniu szkolenia w oparciu o rekomendacje udzielane przez trenera który je prowadził.

Dodatkowo zarówno wszyscy uczestnicy naszych usług rozwojowo-doradczych jak i sympatycy marki mają możliwość skorzystania z dostępu do zamkniętej grupy Architekci Przedsiębiorczości by FLOW: jest to grupa, w której udostępniamy edukacyjny materiał video, prowadzimy rozwijające wyzwania oraz dajemy przestrzeń do wymiany opinii, doświadczeń oraz nawiązywania kontaktów biznesowych.

Skuteczność naszych usług szkoleniowo-doradczych badamy poprzez:

 • prowadzenie badań ankietowych monitorujących satysfakcję uczestników naszych usług szkoleniowo-doradczych,
 • prowadzenie testów wiedzy badających poziom wiedzy przed i po zakończeniu szkolenia,
 •  analizę wskaźników biznesowych, których wzrost został założony na etapie tworzenia planu rozwojowego dla firmy.

 

Jakość prowadzonych przez nas szkoleń i usług doradczych została potwierdzona przez firmę DEKRA – kliknij, aby zobaczyć certyfikat.

Firma regularnie poddaje się audytom DEKRA, mającym na celu ponowną weryfikację jakości realizowanych usług oraz odnowienie uprawnień szkoleniowo-doradczych.

O skuteczności i jakości naszych działań możesz przekonać się również sprawdzając opinie o NAS – kliknij, aby zobaczyć opinie oraz oceny uzyskane przez naszą firmę w ogólnopolskiej Bazie Usług Rozwojowych.

Grupa na Facebooku - Architekci Przedsiębiorczości by FLOW

Członkostwo w naszej grupie daje wiele korzyści. Przede wszystkim odpowiadamy na potrzeby naszej przedsiębiorczej społeczności:

 • Zadajemy ćwiczenia z zakresu rozwoju osobistego,
 • Informujemy o bieżących możliwościach dotacji dla wszystkich województw,
 • Przeprowadzamy wywiady z przedsiębiorcami, ekspertami oraz trenerami rozwoju osobistego,
 • Regularnie dzielimy się osiągnięciami,
 • Umożliwiamy wymianę doświadczeń życiowych i biznesowych,
 • Pomagamy budować dobre nawyki dzięki wyzwaniom,
 • Dajemy możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych,
 • Raz w miesiącu oddajemy grupę w Wasze ręce – dając szansę promocji oraz skorzystania z siły jaka drzemie w społeczności.

 

Te wszystkie możliwości okraszamy wsparciem oraz dobrym humorem.

Do naszej grupy może dołączyć absolutnie każdy, kto pragnie rozwijać siebie, swoją przedsiębiorczość czy firmę.

Aby dołączyć do naszej społeczności potrzebujesz posiadać konto na Facebooku.  Grupa dostępna jest pod tym linkiem.

Zanim administrator zaakceptuje Twoją prośbę o dołączenie, zostaniesz poproszony o akceptację regulaminu grupy, odpowiedź na 2 pytania związane z tym, jakie zagadnienia najbardziej Cię interesują i w rozwiązaniu jakich problemów potrzebujesz od grupy pomocy.

Ponadto, podczas dołączania otrzymasz link do pobrania wartościowego workbooka “Architektura Przedsiębiorczości” wypełnionego po brzegi rozwijającymi ćwiczeniami oraz poradami związanymi z dziedziną przedsiębiorczości oraz rozpoczynania przygody z własną firmą zupełnie za darmo!

Nie. Możesz korzystać z wszystkich tworzonych przez nas treści rozwojowych oraz możliwości jakie daje wymiana zdań w społeczności zupełnie za darmo, bez ograniczeń czasowych.

Po dołączeniu do naszego grona zostaniesz poproszony o przedstawienie siebie i tego, czym się zajmujesz w komentarzu do specjalnie przeznaczonego na cel wpisu. Dzięki temu dasz nam poznać siebie oraz swoją działalność, oraz sprawdzisz czym zajmują się inni członkowie grupy.

Ponadto, przez jeden dzień w miesiącu oddajemy grupę w ręce społeczności. W ciągu tego specjalnego dnia każdy może komunikować grupie to tylko chce, oczywiście w ramach rozsądku i w zgodzie z regulaminem grupy.

Jeśli interesuje Cię współpraca z nami, chciałbyś podzielić się swoją wiedzą lub ekspertyzą w formie wywiadu, skontaktuj się z nami poprzez formularz.

Tak jak wspomnieliśmy w jednym z poprzednich pytań, podczas wysyłania prośby o dołączenie do grupy każdy jest zobowiązany do zapoznania się z poniższym regulaminem, który określa ogólne zasady zachowania się wśród naszej społeczności:

 1. Celem grupy jest wzajemna wymiana doświadczeń oraz wsparcie biznesowe, managerskie i sprzedażowe.
 2. Gdy Twoja prośba o dołączenie do grupy zostanie zaakceptowana, poprosimy Cię o przywitanie się na grupie w specjalnie do tego przeznaczonym wpisie. Opowiedz nam czym się zajmujesz i czego oczekujesz od naszej społeczności. Koniecznie podaj adresy stron www, ig, fb, gdzie możemy Cię znaleźć.
 3. Po dołączeniu do grupy zajrzyj też do przypiętego wpisu, w którym podpowiadamy jak najefektywniej korzystać z grupy oraz jakie są zasady i plan jej działania.
 4. Odnosimy się do siebie z szacunkiem – wszystkie posty dyskryminujące, obrażające inne osoby oraz posty dotyczące kwestii drażliwych społecznie i politycznie będą usuwane.
 5. Członkostwo w tej grupie wymaga wzajemnego zaufania. Autentyczne, pełne ekspresji dyskusje uatrakcyjniają grupy, ale mogą w nich być także poruszane tematy delikatne i poufne.  Dlatego w grupie działa zasada Las Vegas, czyli „to co działo się w Vegas zostaje w Vegas”. Oznacza to, że to co dzieje się w grupie jest poufne i nie wynosimy tego w świat. Informacje udostępniane w tej grupie powinny w niej pozostać.
 6. Wszystkie sugestie prosimy wysyłać do administratorów  grupy – Eweliny Łuczyńskiej, Anny Wilkoń oraz Tomasza Łuczyńskiego.
 7. Wszelkie treści, które będą naruszały zasady grupy oraz prawa, np. autorskie, będą usuwane bez powiadomienia o tym osób naruszających regulamin.
 8. Reklama na grupie jest dozwolona w określone dni i pod określonymi postami. Poza postem powitalnym, nie ma zgody na zamieszczanie postów reklamujących.
 9. Zabrania się prowadzenia transmisji/live na grupie. Jeśli chcesz podzielić się wiedzą ekspercką w formie video – skontaktuj się z administratorami grupy.
 10. Nie pracujemy 24/7 dni w tygodniu, dlatego po wysłaniu do nas wiadomości – prosimy o cierpliwość.

Nasuwają Ci się jeszcze jakieś pytania? Skontaktuj się z nami, z chęcią opowiemy więcej na temat działania naszej przedsiębiorczej grupy 🙂

Czekamy na Twoje zapytania!

Jesteśmy dostępni przy pomocy formularza kontaktowego lub pod adresem email : biuro@architekciprzedsiebiorczosci.pl