AP Logo

Dotacje

Wielu z Was zarówno w prywatnych jak i biznesowych rozmowach pyta nas o zasady działania dotacji na usługi rozwojowe.

Temat na pierwszy rzut oka może wydawać się rzeczywiście trochę skomplikowany,
dlatego warto zapoznać się z poniższymi informacjami.

Dzięki dotacjom zyskujesz bowiem możliwość skorzystania ze wsparcia specjalistów,
a wszystko to przy minimalnym nakładzie środków.

Skąd pozyskujemy dotacje na usługi szkoleniowo-doradcze?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) – stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy.

Logo KFS

Celem utworzenia KFS było zapobieganie utraty zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki –  w ramach KFS nacisk położony jest głównie na dofinansowanie szkoleń zawodowych, studiów podyplomowych, a w mniejszym stopniu na  inne usługi rozwojowe pozwalające rozwijać kluczowe kompetencje. W przypadku tych dotacji  wniosek składany jest do Urzędu Pracy zgodnego z miejscem siedziby lub oddziału firmy. Szczegółowe zasady starania się o dofinansowanie określa każdy urząd – w zależności od wielkości firmy przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie do planowanych działań na poziomie od 80% do aż 100 %!

Usługi szkoleniowe możesz zrealizować tylko u firm szkoleniowych, które posiadają wpis do RIS (Rejestru Instytucji Szkoleniowych). Kliknij tutaj i zobacz nasz aktualny wpis RIS.

Finansowaniem usług rozwojowych w przypadku dotacji z UE  zajmuje się tzw. OPERATOR. Jest to instytucja która działa zwykle na terenie wybranego województwa lub jego części – to ona rozpatruje wnioski o dotacje oraz dokonuje ich rozliczenia.

Dotacje z Unii Europejskiej (usługi realizowane poprzez tzw. BUR – Baza Usług Rozwojowych)

Loga UE

Polska jest beneficjentem już czwartej perspektywy Funduszy Europejskich.

Korzystaliśmy z budżetów UE na lata: 2000-2006 (wstępując do UE w 2004 r.), 2007-2013, 2014-2020, a teraz rozpoczynamy tzw. Nową Perspektywę: 2021 – 2027. 

W nowym rozdaniu funduszy unijnych na politykę spójności będziemy mieć do dyspozycji ponad 76 mld euro.

Pochodzą one z następujących funduszy unijnych:

 • Europejski Fun­dusz Rozwoju Regionalnego,
 • Europejski Fundusz Społeczny+,
 • Fundusz Spójności,
 • Europejski Fun­dusz Morski, Rybacki i Akwakultury,
 • Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Kim jest operator?

Finansowaniem usług rozwojowych w przypadku dotacji z UE  zajmuje się tzw. OPERATOR. Jest to instytucja która działa zwykle na terenie wybranego województwa lub jego części – to ona rozpatruje wnioski o dotacje oraz dokonuje ich rozliczenia.

Zasady działania dotacji są różne dla różnych województw (zarówno co do wielkości kwot jak i form ich rozliczania).

Minimalna wartość dotacji  to 50%, jednak w większości przypadków dotacje sięgają 80% – 95%.

3 sposoby rozliczania dotacji z UE

W przypadku dotacji istnieją 3 możliwe sposoby ich rozliczenia (są one zależne od województwa oraz operatora):

BONY – przedsiębiorca wykupuje bony u operatora pokrywając jedynie wkład własny, a następnie po otrzymaniu przysługujących mu bonów opłaca nimi usługi szkoleniowo-doradcze realizowane przez firmę szkoleniową.

SYSTEM KONT PRZEDPŁACONYCH – przedsiębiorca otrzymuje przypisane mu indywidualne konto, na które wpłaca jedynie wkład własny, a operator dopłaca na to konto pozostałą część kwoty która przysługuje przedsiębiorcy w ramach dofinansowania. Po wykonaniu usługi szkoleniowo-doradczej firma szkoleniowa otrzymuje wynagrodzenie za wykonaną usługę z tego konta.

REFUNDACJA – przedsiębiorca składa wniosek o przyznanie dotacji. W przypadku pozytywnej decyzji przedsiębiorca uczestniczy w usłudze szkoleniowo-doradczej, za którą płaci sam, a następnie otrzymuje zwrot poniesionych wydatków w ramach przysługujących mu limitów dofinansowania.

Kto może skorzystać z dotacji z UE i na co można je przeznaczyć?

Dotacje z  UE są dostępne w większości projektów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, czyli takich które zatrudniają nie więcej niż 250 pracowników i osiągają obroty nie większe niż 50 mln euro. W Nowej Perspektywie w części projektów mogą brać udział również duże przedsiębiorstwa. 

W Nowej Perspektywie, czyli w latach 2021 – 2027 pojawia się też szereg projektów, które są dedykowane dla osób indywidualnych          nieprowadzących własnej działalności gospodarczej. 

Dotacje  możesz wykorzystać m.in. na szkolenia, doradztwo, coaching, mentoring – usługi możesz zrealizować tylko i wyłącznie u firm szkoleniowych, które posiadają wpis do tzw. Bazy Usług Rozwojowych oraz wymagane certyfikaty i akredytacje potwierdzające jakość i standardy prowadzonych usług.

Kliknij tutaj i zobacz certyfikat uprawniający nas do realizacji usług w ramach BUR.

Dlaczego warto korzystać z dotacji z KFS i z UE?

Korzystając z usług rozwojowych w ramach dotacji  zyskujesz:

 wsparcie specjalistów w realizacji celów rozwojowych przedsiębiorstwa,

 podniesienie kompetencji pracowników – wiedza i umiejętności potrzebne pracownikom w codziennym wykonywaniu obowiązków,

 narzędzie do pozafinansowej motywacji pracowników oraz zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

Dzięki dotacjom szkolenia i usługi doradcze dostępne wcześniej jedynie dla dużych firm i korporacji są teraz dostępne dla każdego – nawet prowadzącego indywidualną działalność przedsiębiorcy.

Jak pomagamy naszym klientom w pozyskaniu dotacji i jak wygląda cały proces złożenia wniosku?

Jak już wspominaliśmy wcześniej zasady pozyskania dotacji są zależne od źródła pozyskania dotacji (KFS, UE), województwa w którym działa firma starająca się o dotację oraz dostępnych w tym województwie projektów.

Z naszej strony pomoc w pozyskaniu dotacji wygląda następująco:

 W pierwszym kroku poprosimy Cię o podanie NIP-u firmy oraz liczby pracowników, których zatrudniasz, a także krótkie przedstawienie Twoich potrzeb rozwojowych – dzięki temu zweryfikujemy, jakie projekty dotacyjne  są dla Ciebie dostępne.

Możesz też od razu wypełnić nasz formularz rekrutacyjny tutaj.

 Skontaktujemy się telefonicznie, aby przedstawić możliwe opcje pozyskania dotacji oraz wszystkie najważniejsze kwestie z tym związane.

 Prześlemy maila z podsumowaniem najważniejszych informacji oraz poprosimy o dostarczenie informacji potrzebnych do przygotowania dokumentacji dotacyjnej.

 Na etapie pracy nad dokumentacją dotacyjną będziesz w kontakcie z naszym specjalistą od pisania wniosków, który w razie potrzeby doradzi najkorzystniejsze dla Ciebie opcje, odpowie na wszystkie pytania, a także udzieli instrukcji co do wypełnienia dokumentacji oraz złożenia wniosku. Dodatkowo na tym etapie będziemy również doprecyzowywali tematykę szkoleń/usług doradczych.

 Po złożeniu wniosku będziemy z Tobą w stałym kontakcie, aby monitorować cały proces, a po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji pomożemy w podpisaniu umowy dotacyjnej.

Po odbyciu szkolenia/usługi doradczej pomożemy w przygotowaniu dokumentacji potrzebnej do rozliczenia dotacji oraz będziemy monitorować proces rozliczenia dotacji.

Aktualnie realizujemy m.in. takie projekty dotacyjne jak:

 • MBONY – NOWA PERSPEKTYWA,
 • TARNOWSKIE BONY SZKOLENIOWE,
 • PODHALAŃSKIE BONY SZKOLENIOWE 2,
 • NETBONY 2,
 • SĄDECKIE BONY SZKOLENIOWE 2,
 • MAŁOPOLSKI POCIĄG DO KARIERY,
 • AKADEMIA HR,
 • WSPARCIE DLA FIRM W OKRESOWYCH TRUDNOŚCIACH,
 • KARIERA PRZYSZŁOŚCI,
 • KLUCZ DO USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MŚP Z WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO,
 • PROGRAM WSPARCIA PODKARPACKICH PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW W PODNOSZENIU KWALIFIKACJI  I KOMPETENCJI,
 • DOTACJE NA USŁUGI ROZWOJOWE DLA DOLNOŚLĄSKICH FIRM,
 • PRZEPIS NA ROZWÓJ 4, 
 • PARK NOWYCH KWALIFIKACJI DLA MŚP PODREGION LUBELSKI,
 • USŁUGI ROZWOJOWE DLA MŚP Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ICH PRACOWNIKÓW,
 • TRANSFORMACJA KAPITAŁU LUDZKIEGO W WIELKOPOLSCE WSCHODNIEJ,
 • POSTAW NA SIEBIE,
 • SZKOLENIA PLUS,
 • ZACHODNIOPOMORSKIE BONY SZKOLENIOWE,
 • PROJEKTY DEDYKOWANE DLA TZW. RAD SEKTOROWYCH,
 •  KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY,

                                                                     … i wiele, wiele innych!